1155. δανείζω (danizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1155. δανείζω (danizó) — 4 Occurrences

Matthew 5:42 V-ANM
GRK: ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς
NAS: from him who wants to borrow from you.
KJV: and from him that would borrow of thee
INT: from you to borrow not you shall turn away from

Luke 6:34 V-ASA-2P
GRK: καὶ ἐὰν δανίσητε παρ' ὧν
NAS: If you lend to those from whom
KJV: And if ye lend [to them] of whom
INT: And if you lend [to those] from whom

Luke 6:34 V-PIA-3P
GRK: ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν
NAS: sinners lend to sinners
KJV: sinners also lend to sinners, to
INT: sinners to sinners lend that they might receive

Luke 6:35 V-PMA-2P
GRK: ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες
NAS: and do good, and lend, expecting
KJV: do good, and lend, hoping for nothing
INT: do good and lend nothing expecting in return

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page