1172. δειπνέω (deipneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1172. δειπνέω (deipneó) — 4 Occurrences

Luke 17:8 V-ASA-1S
GRK: Ἑτοίμασον τί δειπνήσω καὶ περιζωσάμενος
NAS: something for me to eat, and [properly] clothe
KJV: wherewith I may sup, and
INT: Prepare what I might sup on and having girded yourself about

Luke 22:20 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων Τοῦτο
NAS: after they had eaten, saying,
KJV: the cup after supper, saying, This
INT: after which having supped saying This

1 Corinthians 11:25 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων Τοῦτο
NAS: also after supper, saying, This
KJV: when he had supped, saying,
INT: after having supped saying This

Revelation 3:20 V-FIA-1S
GRK: αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ
NAS: I will come in to him and will dine with him, and he with Me.
KJV: him, and will sup with him,
INT: him and will dine with him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page