1179. Δεκάπολις (Dekapolis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1179. Δεκάπολις (Dekapolis) — 3 Occurrences

Matthew 4:25 N-GFS
GRK: Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἰεροσολύμων
NAS: Him from Galilee and [the] Decapolis and Jerusalem
KJV: and [from] Decapolis, and
INT: Galilee and [the] Decapolis and Jerusalem

Mark 5:20 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν
NAS: to proclaim in Decapolis what great things
KJV: in Decapolis how great things
INT: in the [the] Decapolis how much had done

Mark 7:31 N-GFS
GRK: τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως
NAS: within the region of Decapolis.
KJV: the midst of the coasts of Decapolis.
INT: of the region of [the] Decapolis

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page