1180. δεκατέσσαρες (dekatessares)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1180. δεκατέσσαρες (dekatessares) — 5 Occurrences

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ
NAS: to David are fourteen generations;
KJV: David [are] fourteen generations;
INT: David [were] generations fourteen and from

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ
NAS: to Babylon, fourteen generations;
KJV: into Babylon [are] fourteen generations;
INT: to Babylon generations fourteen and from

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες
NAS: to the Messiah, fourteen generations.
KJV: Christ [are] fourteen generations.
INT: Christ generations fourteen

2 Corinthians 12:2 Adj-GNP
GRK: πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν
NAS: in Christ who fourteen years
KJV: Christ above fourteen years ago,
INT: ago years fourteen whether in

Galatians 2:1 Adj-GNP
GRK: Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν
NAS: after an interval of fourteen years
KJV: Then fourteen years after
INT: Then after fourteen years again

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page