δεκατέσσαρες
Englishman's Concordance
δεκατέσσαρες (dekatessares) — 3 Occurrences

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ
NAS: to David are fourteen generations;
KJV: David [are] fourteen generations;
INT: David [were] generations fourteen and from

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ
NAS: to Babylon, fourteen generations;
KJV: into Babylon [are] fourteen generations;
INT: to Babylon generations fourteen and from

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες
NAS: to the Messiah, fourteen generations.
KJV: Christ [are] fourteen generations.
INT: Christ generations fourteen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page