1229. διαγγέλλω (diaggelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1229. διαγγέλλω (diaggelló) — 3 Occurrences

Luke 9:60 V-PMA-2S
GRK: δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν
NAS: but as for you, go and proclaim everywhere the kingdom
KJV: go thou and preach the kingdom of God.
INT: however having gone forth declare the kingdom

Acts 21:26 V-PPA-NMS
GRK: τὸ ἱερόν διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν
NAS: into the temple giving notice of the completion
KJV: the temple, to signify the accomplishment
INT: the temple declaring the fulfillment

Romans 9:17 V-ASP-3S
GRK: καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά
NAS: IN YOU, AND THAT MY NAME MIGHT BE PROCLAIMED THROUGHOUT
KJV: name might be declared throughout
INT: and so that should be declared the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page