1256. διαλέγομαι (dialegomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1256. διαλέγομαι (dialegomai) — 13 Occurrences

Mark 9:34 V-AIP-3P
GRK: ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ
NAS: for on the way they had discussed with one another
KJV: the way they had disputed among
INT: one another indeed they had been discussing along the

Acts 17:2 V-AIM-3S
GRK: σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ
NAS: Sabbaths reasoned with them from the Scriptures,
KJV: sabbath days reasoned with them
INT: Sabbaths three reasoned with them from

Acts 17:17 V-IIM/P-3S
GRK: διελέγετο μὲν οὖν
NAS: So he was reasoning in the synagogue
KJV: Therefore disputed he in the synagogue
INT: He reasoned indeed therefore

Acts 18:4 V-IIM/P-3S
GRK: διελέγετο δὲ ἐν
NAS: And he was reasoning in the synagogue
KJV: And he reasoned in the synagogue
INT: he reasoned moreover in

Acts 18:19 V-AIM-3S
GRK: τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: the synagogue and reasoned with the Jews.
KJV: the synagogue, and reasoned with the Jews.
INT: the synagogue reasoned with the Jews

Acts 19:8 V-PPM/P-NMS
GRK: μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων
NAS: months, reasoning and persuading
KJV: months, disputing and
INT: months three reasoning and persuading

Acts 19:9 V-PPM/P-NMS
GRK: καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ
NAS: the disciples, reasoning daily
KJV: the disciples, disputing daily
INT: every day reasoning in the

Acts 20:7 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς μέλλων
NAS: Paul [began] talking to them, intending
KJV: bread, Paul preached unto them, ready
INT: Paul talked to them about

Acts 20:9 V-PPM/P-GMS
GRK: ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου
NAS: and as Paul kept on talking, he was overcome
KJV: was long preaching, he sunk down
INT: by sleep deep as talked Paul

Acts 24:12 V-PPM/P-AMS
GRK: πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπίστασιν
NAS: [itself] did they find me carrying on a discussion with anyone
KJV: in the temple disputing with any man,
INT: with anyone reasoning or a tumultuous gathering

Acts 24:25 V-PPM/P-GMS
GRK: διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: But as he was discussing righteousness,
KJV: And as he reasoned of righteousness,
INT: reasoned moreover he

Hebrews 12:5 V-PIM/P-3S
GRK: ὡς υἱοῖς διαλέγεται Υἱέ μου
NAS: which is addressed to you as sons,
KJV: which speaketh unto you
INT: as to sons he addresses son of me

Jude 1:9 V-IIM/P-3S
GRK: διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ
NAS: with the devil and argued about
KJV: with the devil he disputed about
INT: devil disputing he reasoned about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page