διαλογίζονται
Englishman's Concordance
διαλογίζονται (dialogizontai) — 1 Occurrence

Mark 2:8 V-PIM/P-3P
GRK: ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς
NAS: in His spirit that they were reasoning that way
KJV: they so reasoned within
INT: that thus they are reasoning within themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page