διαλογισμοὺς
Englishman's Concordance
διαλογισμοὺς (dialogismous) — 3 Occurrences

Luke 5:22 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς
NAS: aware of their reasonings, answered
KJV: their thoughts, he answering
INT: Jesus the reasonings of them having answered

Luke 6:8 N-AMP
GRK: ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν εἶπεν
NAS: But He knew what they were thinking, and He said
KJV: knew their thoughts, and said
INT: knew the thoughts of them said

1 Corinthians 3:20 N-AMP
GRK: γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν
NAS: KNOWS THE REASONINGS of the wise,
KJV: knoweth the thoughts of the wise,
INT: knows the thoughts of the wise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page