διαμαρτυρόμενος
Englishman's Concordance
διαμαρτυρόμενος (diamartyromenos) — 4 Occurrences

Acts 18:5 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: to the word, solemnly testifying to the Jews
KJV: in the spirit, and testified to the Jews
INT: Paul earnestly testifying to the Jews

Acts 20:21 V-PPM/P-NMS
GRK: διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε
NAS: solemnly testifying to both Jews
KJV: Testifying both to the Jews,
INT: earnestly testifying to Jewish both

Acts 28:23 V-PPM/P-NMS
GRK: οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν
NAS: and he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom
KJV: he expounded and testified the kingdom
INT: to whom he expounded fully testifying the kingdom

2 Timothy 2:14 V-PPM/P-NMS
GRK: Ταῦτα ὑπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ
NAS: [them] of these things, and solemnly charge [them] in the presence
KJV: put [them] in remembrance, charging [them] before
INT: These things put in remembrance of testifying earnestly before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page