1293. διαστολή (diastolé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1293. διαστολή (diastolé) — 3 Occurrences

Romans 3:22 N-NFS
GRK: γάρ ἐστιν διαστολή
NAS: for there is no distinction;
KJV: there is no difference:
INT: indeed there is distinction

Romans 10:12 N-NFS
GRK: γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε
NAS: For there is no distinction between Jew
KJV: there is no difference between the Jew
INT: indeed there is a difference of Jew and

1 Corinthians 14:7 N-AFS
GRK: κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις
NAS: they do not produce a distinction in the tones,
KJV: they give a distinction in the sounds,
INT: harp if distinction to the sounds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page