1294. διαστρέφω (diastrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1294. διαστρέφω (diastrephó) — 7 Occurrences

Matthew 17:17 V-RPM/P-NFS
GRK: ἄπιστος καὶ διεστραμμένη ἕως πότε
NAS: You unbelieving and perverted generation,
KJV: and perverse generation,
INT: unbelieving and perverted how long when

Luke 9:41 V-RPM/P-NFS
GRK: ἄπιστος καὶ διεστραμμένη ἕως πότε
NAS: You unbelieving and perverted generation,
KJV: faithless and perverse generation, how
INT: unbelieving and perverted until when

Luke 23:2 V-PPA-AMS
GRK: Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος
NAS: this man misleading our nation
KJV: this [fellow] perverting the nation,
INT: This [man] we found perverting the nation

Acts 13:8 V-ANA
GRK: αὐτοῦ ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον
NAS: them, seeking to turn the proconsul
KJV: seeking to turn away the deputy
INT: of him seeking to turn away the procounsul

Acts 13:10 V-PPA-NMS
GRK: οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς
NAS: will you not cease to make crooked the straight
KJV: not cease to pervert the right ways
INT: not will you cease perverting the ways

Acts 20:30 V-RPM/P-ANP
GRK: ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾷν
NAS: speaking perverse things, to draw away
KJV: speaking perverse things, to draw away
INT: men speaking perverse things to draw away

Philippians 2:15 V-RPM/P-GFS
GRK: σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης ἐν οἷς
NAS: of a crooked and perverse generation,
KJV: and perverse nation,
INT: crooked and perverted among whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page