1295. διασώζω (diasózó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1295. διασώζω (diasózó) — 8 Occurrences

Matthew 14:36 V-AIP-3P
GRK: ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
NAS: as touched [it] were cured.
KJV: touched were made perfectly whole.
INT: as many as touched were cured

Luke 7:3 V-ASA-3S
GRK: ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον
NAS: Him to come and save the life of his slave.
KJV: he would come and heal his
INT: that having come he might cure the servant

Acts 23:24 V-ASA-3P
GRK: τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα
NAS: Paul on and bring him safely to Felix
KJV: on, and bring [him] safe unto
INT: Paul they might carry [him] safely through to Felix

Acts 27:43 V-ANA
GRK: ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον
NAS: wanting to bring Paul
KJV: willing to save Paul,
INT: [the] centurion desiring to save Paul

Acts 27:44 V-ANP
GRK: ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν
NAS: that they all were brought safely to land.
KJV: that they escaped all safe to land.
INT: it came to pass all were brought safely to the

Acts 28:1 V-APP-NMP
GRK: Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν
NAS: When they had been brought safely through, then
KJV: And when they were escaped, then
INT: And having been saved then we found out

Acts 28:4 V-APP-AMS
GRK: οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς
NAS: is a murderer, and though he has been saved from the sea,
KJV: whom, though he hath escaped the sea,
INT: this whom having been saved from the

1 Peter 3:20 V-AIP-3P
GRK: ὀκτὼ ψυχαί διεσώθησαν δι' ὕδατος
NAS: persons, were brought safely through
KJV: eight souls were saved by water.
INT: eight souls were saved through water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page