1602. ἐκπλέω (ekpleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1602. ἐκπλέω (ekpleó) — 3 Occurrences

Acts 15:39 V-ANA
GRK: τὸν Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον
NAS: Mark with him and sailed away to Cyprus.
KJV: took Mark, and sailed unto Cyprus;
INT: Mark sailed to Cyprus

Acts 18:18 V-IIA-3S
GRK: ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν
NAS: of the brethren and put out to sea for Syria,
KJV: of the brethren, and sailed thence into
INT: brothers having taken leave of sailed away to

Acts 20:6 V-AIA-1P
GRK: ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς
NAS: We sailed from Philippi after
KJV: And we sailed away from Philippi
INT: we moreover sailed away after the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page