1621. ἐκτινάσσω (ektinassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1621. ἐκτινάσσω (ektinassó) — 4 Occurrences

Matthew 10:14 V-AMA-2P
GRK: πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν
NAS: or that city, shake the dust off
KJV: or city, shake off the dust of your
INT: city that shake off the dust

Mark 6:11 V-AMA-2P
GRK: ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν
NAS: out from there, shake the dust
KJV: thence, shake off the dust
INT: departing from there shake off the dust

Acts 13:51 V-APM-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν
NAS: But they shook off the dust
KJV: But they shook off the dust of their
INT: but having shaken off the dust

Acts 18:6 V-APM-NMS
GRK: καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια
NAS: and blasphemed, he shook out his garments
KJV: blasphemed, he shook [his] raiment,
INT: and were reviling [him] having shaken the garments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page