1756. ἐνεργής (energés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1756. ἐνεργής (energés) — 3 Occurrences

1 Corinthians 16:9 Adj-NFS
GRK: μεγάλη καὶ ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι
NAS: door for effective [service] has opened
KJV: door and effectual is opened unto me,
INT: great and efficient and opposers [are]

Philemon 1:6 Adj-NFS
GRK: πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν
NAS: may become effective through
KJV: may become effectual by
INT: faith of you efficient might become in

Hebrews 4:12 Adj-NMS
GRK: θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος
NAS: is living and active and sharper
KJV: [is] quick, and powerful, and sharper
INT: of God and active and sharper

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page