1889. Ἐπαφρᾶς (Epaphras)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1889. Ἐπαφρᾶς (Epaphras) — 3 Occurrences

Colossians 1:7 N-GMS
GRK: ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ
NAS: as you learned [it] from Epaphras, our beloved
KJV: learned of Epaphras our dear
INT: you learned from Epaphras the beloved

Colossians 4:12 N-NMS
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ
NAS: Epaphras, who is one of your number,
KJV: Epaphras, who is [one] of you,
INT: Greets you Epaphras who [is] of

Philemon 1:23 N-NMS
GRK: Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός
NAS: Epaphras, my fellow prisoner in Christ
KJV: thee Epaphras, my
INT: greets you Epaphras fellow prisoner

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page