1924. ἐπιγράφω (epigraphó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1924. ἐπιγράφω (epigraphó) — 5 Occurrences

Mark 15:26 V-RPM/P-NFS
GRK: αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: of the charge against Him read, THE KING
KJV: was written over, THE KING
INT: accusation against him read The King

Acts 17:23 V-LIM/P-3S
GRK: ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ
NAS: with this inscription, 'TO AN UNKNOWN
KJV: with this inscription, TO THE UNKNOWN
INT: on which had been inscribed To an unknown God

Hebrews 8:10 V-FIA-1S
GRK: καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς καὶ
NAS: INTO THEIR MINDS, AND I WILL WRITE THEM ON THEIR HEARTS.
KJV: mind, and write them in
INT: hearts of them I will inscribe them and

Hebrews 10:16 V-FIA-1S
GRK: διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς
NAS: AND ON THEIR MIND I WILL WRITE THEM, [He then says],
KJV: their minds will I write them;
INT: [the] mind of them I will inscribe them

Revelation 21:12 V-RPM/P-ANP
GRK: καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν
NAS: and names [were] written on them, which
KJV: and names written thereon, which are
INT: and names inscribed which are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page