1951. ἐπιλέγομαι (epilegó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1951. ἐπιλέγομαι (epilegó) — 2 Occurrences

John 5:2 V-PPM/P-NFS
GRK: κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἐβραϊστὶ Βηθζαθά
NAS: [gate] a pool, which is called in Hebrew
KJV: which is called in the Hebrew tongue
INT: a pool which [is] called in Aramaic Bethesda

Acts 15:40 V-APM-NMS
GRK: Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν
NAS: But Paul chose Silas and left,
KJV: And Paul chose Silas, and departed,
INT: Paul however having chosen Silas went forth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page