ἐπιλαβόμενος
Englishman's Concordance
ἐπιλαβόμενος (epilabomenos) — 5 Occurrences

Mark 8:23 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς
NAS: Taking the blind man by the hand,
KJV: And he took the blind man by the hand,
INT: And having taken hold of the hand

Luke 9:47 V-APM-NMS
GRK: καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν
NAS: in their heart, took a child
KJV: of their heart, took a child, and set
INT: heart of them having taken hold of a child he set

Luke 14:4 V-APM-NMS
GRK: ἡσύχασαν καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν
NAS: But they kept silent. And He took hold of him and healed
KJV: And he took [him], and healed
INT: they were silent And having taken hold [of him] he healed him

Acts 9:27 V-APM-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν
NAS: But Barnabas took hold of him and brought
KJV: But Barnabas took him, and brought
INT: Barnabas moreover having taken him brought [him]

Acts 23:19 V-APM-NMS
GRK: ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς
NAS: The commander took him by the hand
KJV: the chief captain took him
INT: having taken hold moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page