ἐπιλαβέσθαι
Englishman's Concordance
ἐπιλαβέσθαι (epilabesthai) — 1 Occurrence

Luke 20:26 V-ANM
GRK: οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος
NAS: And they were unable to catch Him in a saying
KJV: they could not take hold of his words
INT: not they were able to catch him in his word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page