ἐπιλαβόμενοι
Englishman's Concordance
ἐπιλαβόμενοι (epilabomenoi) — 5 Occurrences

Luke 23:26 V-APM-NMP
GRK: ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα
NAS: they led Him away, they seized a man,
KJV: away, they laid hold upon one
INT: they led away him having laid hold on Simon a certain

Acts 16:19 V-APM-NMP
GRK: ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον
NAS: was gone, they seized Paul
KJV: gains was gone, they caught Paul and
INT: profit of them having taken hold of Paul

Acts 17:19 V-APM-NMP
GRK: ἐπιλαβόμενοι τε αὐτοῦ
NAS: And they took him and brought
KJV: And they took him, and brought him
INT: having taken hold moreover of him

Acts 18:17 V-APM-NMP
GRK: ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες
NAS: And they all took hold of Sosthenes,
KJV: the Greeks took Sosthenes,
INT: having seized moreover all

Acts 21:30 V-APM-NMP
GRK: λαοῦ καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου
NAS: rushed together, and taking hold of Paul
KJV: and they took Paul,
INT: people and having laid hold of Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page