1949. ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1949. ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai) — 19 Occurrences

Matthew 14:31 V-AIM-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ
NAS: out His hand and took hold of him, and said
KJV: [his] hand, and caught him,
INT: the hand took hold of him and

Mark 8:23 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς
NAS: Taking the blind man by the hand,
KJV: And he took the blind man by the hand,
INT: And having taken hold of the hand

Luke 9:47 V-APM-NMS
GRK: καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν
NAS: in their heart, took a child
KJV: of their heart, took a child, and set
INT: heart of them having taken hold of a child he set

Luke 14:4 V-APM-NMS
GRK: ἡσύχασαν καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν
NAS: But they kept silent. And He took hold of him and healed
KJV: And he took [him], and healed
INT: they were silent And having taken hold [of him] he healed him

Luke 20:20 V-ASM-3P
GRK: εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου
NAS: in order that they might catch Him in some statement,
KJV: that they might take hold of his
INT: to be that they might take hold of him in talk

Luke 20:26 V-ANM
GRK: οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος
NAS: And they were unable to catch Him in a saying
KJV: they could not take hold of his words
INT: not they were able to catch him in his word

Luke 23:26 V-APM-NMP
GRK: ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα
NAS: they led Him away, they seized a man,
KJV: away, they laid hold upon one
INT: they led away him having laid hold on Simon a certain

Acts 9:27 V-APM-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν
NAS: But Barnabas took hold of him and brought
KJV: But Barnabas took him, and brought
INT: Barnabas moreover having taken him brought [him]

Acts 16:19 V-APM-NMP
GRK: ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον
NAS: was gone, they seized Paul
KJV: gains was gone, they caught Paul and
INT: profit of them having taken hold of Paul

Acts 17:19 V-APM-NMP
GRK: ἐπιλαβόμενοι τε αὐτοῦ
NAS: And they took him and brought
KJV: And they took him, and brought him
INT: having taken hold moreover of him

Acts 18:17 V-APM-NMP
GRK: ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες
NAS: And they all took hold of Sosthenes,
KJV: the Greeks took Sosthenes,
INT: having seized moreover all

Acts 21:30 V-APM-NMP
GRK: λαοῦ καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου
NAS: rushed together, and taking hold of Paul
KJV: and they took Paul,
INT: people and having laid hold of Paul

Acts 21:33 V-AIM-3S
GRK: ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ
NAS: came up and took hold of him, and ordered
KJV: came near, and took him,
INT: the chief captain laid hold of him and

Acts 23:19 V-APM-NMS
GRK: ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς
NAS: The commander took him by the hand
KJV: the chief captain took him
INT: having taken hold moreover the

1 Timothy 6:12 V-AMM-2S
GRK: τῆς πίστεως ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου
NAS: of faith; take hold of the eternal
KJV: of faith, lay hold on eternal
INT: of the faith Lay hold of eternal

1 Timothy 6:19 V-ASM-3P
GRK: μέλλον ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως
NAS: so that they may take hold of that which is life
KJV: that they may lay hold on eternal
INT: future that they might lay hold of that which is indeed

Hebrews 2:16 V-PIM/P-3S
GRK: που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ σπέρματος
NAS: For assuredly He does not give help
KJV: not on [him the nature of] angels;
INT: somewhere of angels he helps but of [the] seed

Hebrews 2:16 V-PIM/P-3S
GRK: σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
NAS: He does not give help to angels,
KJV: but he took on [him] the seed
INT: of [the] seed of Abraham he helps

Hebrews 8:9 V-APM-GMS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς
NAS: ON THE DAY WHEN I TOOK THEM BY THE HAND
KJV: the day when I took them
INT: in [the] day of having taken hold of of me the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page