1950. ἐπιλανθάνομαι (epilanthanomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1950. ἐπιλανθάνομαι (epilanthanomai) — 8 Occurrences

Matthew 16:5 V-AIM-3P
GRK: τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
NAS: to the other side [of the sea], but they had forgotten to bring
KJV: the other side, they had forgotten to take
INT: the other side they forgot bread to take

Mark 8:14 V-AIM-3P
GRK: Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους
NAS: And they had forgotten to take bread,
KJV: Now [the disciples] had forgotten to take
INT: And they forgot to take loaves

Luke 12:6 V-RPM/P-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ
NAS: [Yet] not one of them is forgotten before
KJV: them is forgotten before God?
INT: not is forgotten before

Philippians 3:13 V-PPM/P-NMS
GRK: μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ
NAS: but one thing [I do]: forgetting what [lies] behind
KJV: [this] one thing [I do], forgetting those things
INT: indeed behind forgetting to the things moreover

Hebrews 6:10 V-ANM
GRK: ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου
NAS: is not unjust so as to forget your work
KJV: unrighteous to forget your
INT: God to forget the work

Hebrews 13:2 V-PMM/P-2P
GRK: φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε διὰ ταύτης
NAS: Do not neglect to show hospitality to strangers,
KJV: not forgetful to entertain strangers:
INT: of hospitality not be forgetful thereby this

Hebrews 13:16 V-PMM/P-2P
GRK: κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ
NAS: And do not neglect doing good
KJV: and to communicate forget not: for
INT: of sharing not be forgetful with such indeed

James 1:24 V-AIM-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν
NAS: he has immediately forgotten what kind of person
KJV: straightway forgetteth what manner of man
INT: and immediately forgot what like he was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page