1996. ἐπισυνάγω (episunagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1996. ἐπισυνάγω (episunagó) — 8 Occurrences

Matthew 23:37 V-ANA
GRK: ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα
NAS: I wanted to gather your children
KJV: thy children together, even as a hen
INT: how often would I have gathered together the children

Matthew 23:37 V-PIA-3S
GRK: τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία
NAS: your children together, the way
KJV: even as a hen gathereth her chickens
INT: way a hen gathers together the chicks

Matthew 24:31 V-FIA-3P
GRK: μεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς
NAS: TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect
KJV: and they shall gather together his
INT: great and they will gather together the elect

Mark 1:33 V-RPM/P-NFS
GRK: ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν
NAS: city had gathered at the door.
KJV: was gathered together at
INT: the city gathered together at the

Mark 13:27 V-FIA-3S
GRK: ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς
NAS: the angels, and will gather together His elect
KJV: and shall gather together his
INT: angels and will gather together the elect

Luke 12:1 V-APP-GFP
GRK: Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων
NAS: of people had gathered together that they were stepping
KJV: the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude
INT: in these [times] having been gathered together the myriads

Luke 13:34 V-ANA
GRK: ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα
NAS: I wanted to gather your children
KJV: thy children together, as a hen
INT: how often would I have gathered those children

Luke 17:37 V-FIP-3P
GRK: οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται
NAS: also the vultures will be gathered.
INT: the vultures will be gathered together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page