2015. ἐπιφάνεια (epiphaneia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2015. ἐπιφάνεια (epiphaneia) — 6 Occurrences

2 Thessalonians 2:8 N-DFS
GRK: καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας
NAS: and bring to an end by the appearance of His coming;
KJV: shall destroy with the brightness of his
INT: annul by the appearing of the coming

1 Timothy 6:14 N-GFS
GRK: μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου
NAS: until the appearing of our Lord
KJV: until the appearing of our
INT: until the appearing of the Lord

2 Timothy 1:10 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος
NAS: has been revealed by the appearing of our Savior
KJV: by the appearing of our
INT: by the appearing of the Savior

2 Timothy 4:1 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ
NAS: and the dead, and by His appearing and His kingdom:
KJV: at his appearing and his
INT: and who appearing of him and

2 Timothy 4:8 N-AFS
GRK: ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
NAS: to all who have loved His appearing.
KJV: that love his appearing.
INT: love the appearing of him

Titus 2:13 N-AFS
GRK: ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης
NAS: hope and the appearing of the glory
KJV: the glorious appearing of the great
INT: hope and appearing of the glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page