2156. εὐσχημόνως (euschémonós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2156. εὐσχημόνως (euschémonós) — 3 Occurrences

Romans 13:13 Adv
GRK: ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν μὴ
NAS: Let us behave properly as in the day,
KJV: Let us walk honestly, as in
INT: in [the] day properly we should walk not

1 Corinthians 14:40 Adv
GRK: πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ
NAS: must be done properly and in an orderly manner.
KJV: all things be done decently and in
INT: All things also properly and with

1 Thessalonians 4:12 Adv
GRK: ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς
NAS: that you will behave properly toward
KJV: ye may walk honestly toward
INT: that you might walk properly toward those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page