2172. εὔχομαι (euchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2172. εὔχομαι (euchomai) — 7 Occurrences

Acts 26:29 V-AOM-1S
GRK: δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἂν τῷ
NAS: And Paul [said], I would wish to God,
INT: and Paul [said] I would wish anyhow

Acts 27:29 V-IIM/P-3P
GRK: ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
NAS: from the stern and wished for daybreak.
KJV: the stern, and wished for the day.
INT: anchors four they prayed day to come

Romans 9:3 V-IIM/P-1S
GRK: ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα
NAS: For I could wish that I myself
KJV: For I could wish that myself were
INT: I was wishing indeed a curse

2 Corinthians 13:7 V-PIM/P-1P
GRK: εὐχόμεθα δὲ πρὸς
NAS: Now we pray to God that you do
KJV: Now I pray to God
INT: I pray moreover to

2 Corinthians 13:9 V-PIM/P-1P
GRK: τοῦτο καὶ εὐχόμεθα τὴν ὑμῶν
NAS: we also pray for, that you be made complete.
KJV: also we wish, [even] your
INT: But this also we pray for the of you

James 5:16 V-PMM/P-2P
GRK: ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων
INT: sins and pray for one another

3 John 1:2 V-PIM/P-1S
GRK: περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι
NAS: Beloved, I pray that in all respects
KJV: Beloved, I wish above all things
INT: concerning all things I wish you to prosper

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page