εὐχαριστίας
Englishman's Concordance
εὐχαριστίας (eucharistias) — 5 Occurrences

Acts 24:3 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης εὐχαριστίας
NAS: Felix, with all thankfulness.
KJV: with all thankfulness.
INT: with all thankfulness

Philippians 4:6 N-GFS
GRK: δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα
NAS: and supplication with thanksgiving let your requests
KJV: with thanksgiving let
INT: supplication with thanksgiving the requests

1 Timothy 2:1 N-AFP
GRK: προσευχάς ἐντεύξεις εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων
NAS: petitions [and] thanksgivings, be made
KJV: intercessions, [and] giving of thanks, be made
INT: prayers intercessions thanksgivings for all

1 Timothy 4:3 N-GFS
GRK: μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς
KJV: with thanksgiving of them which believe
INT: reception with thanksgiving by the faithful

1 Timothy 4:4 N-GFS
GRK: ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον
NAS: if it is received with gratitude;
KJV: if it be received with thanksgiving:
INT: to be rejected with thanksgiving being received

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page