εὐχαριστῶ
Englishman's Concordance
εὐχαριστῶ (eucharistō) — 10 Occurrences

Luke 18:11 V-PIA-1S
GRK: Ὁ θεός εὐχαριστῶ σοι ὅτι
NAS: God, I thank You that I am
KJV: himself, God, I thank thee, that
INT: God I thank you that

John 11:41 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Πάτερ εὐχαριστῶ σοι ὅτι
NAS: Father, I thank You that You have heard
KJV: said, Father, I thank thee that
INT: said Father I thank you that

Romans 1:8 V-PIA-1S
GRK: Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: First, I thank my God through
KJV: First, I thank my God
INT: First indeed I thank the God

Romans 16:4 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ
NAS: not only do I give thanks, but also
KJV: only I give thanks, but also
INT: I only thank but also

1 Corinthians 1:4 V-PIA-1S
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank my God always
KJV: I thank my God
INT: I thank the God

1 Corinthians 1:14 V-PIA-1S
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank God that I baptized
KJV: I thank God that
INT: I thank God

1 Corinthians 10:30 V-PIA-1S
GRK: οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ
NAS: that for which I give thanks?
KJV: for which I give thanks?
INT: what I give thanks

1 Corinthians 14:18 V-PIA-1S
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank God, I speak
KJV: I thank my God,
INT: I thank God

Philippians 1:3 V-PIA-1S
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank my God in all
KJV: I thank my God
INT: I thank the God

Philemon 1:4 V-PIA-1S
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank my God always,
KJV: I thank my God,
INT: I thank the God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page