εὐχαριστήσαντος
Englishman's Concordance
εὐχαριστήσαντος (eucharistēsantos) — 1 Occurrence

John 6:23 V-APA-GMS
GRK: τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου
NAS: after the Lord had given thanks.
KJV: after that the Lord had given thanks:)
INT: the bread having given thanks the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page