εὐχαρίστησεν
Englishman's Concordance
εὐχαρίστησεν (eucharistēsen) — 1 Occurrence

Acts 27:35 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ
NAS: bread and gave thanks to God
KJV: bread, and gave thanks to God
INT: having taken bread he gave thanks to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page