2169. εὐχαριστία (eucharistia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2169. εὐχαριστία (eucharistia) — 15 Occurrences

Acts 24:3 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης εὐχαριστίας
NAS: Felix, with all thankfulness.
KJV: with all thankfulness.
INT: with all thankfulness

1 Corinthians 14:16 N-DFS
GRK: τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί
NAS: the Amen at your giving of thanks, since
KJV: thy giving of thanks, seeing
INT: your thanksgiving since what

2 Corinthians 4:15 N-AFS
GRK: πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς
NAS: and more people may cause the giving of thanks to abound
KJV: through the thanksgiving of many
INT: more and more thanksgiving might cause to exceed to

2 Corinthians 9:11 N-AFS
GRK: δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ
NAS: us is producing thanksgiving to God.
KJV: through us thanksgiving to God.
INT: through us thanksgiving to God

2 Corinthians 9:12 N-GFP
GRK: διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ
NAS: through many thanksgivings to God.
KJV: by many thanksgivings unto God;
INT: through many thanksgivings to God

Ephesians 5:4 N-NFS
GRK: ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία
NAS: but rather giving of thanks.
KJV: but rather giving of thanks.
INT: but rather thanksgiving

Philippians 4:6 N-GFS
GRK: δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα
NAS: and supplication with thanksgiving let your requests
KJV: with thanksgiving let
INT: supplication with thanksgiving the requests

Colossians 2:7 N-DFS
GRK: αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
NAS: [and] overflowing with gratitude.
KJV: therein with thanksgiving.
INT: it with thanksgiving

Colossians 4:2 N-DFS
GRK: αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
NAS: keeping alert in it with [an attitude of] thanksgiving;
KJV: the same with thanksgiving;
INT: it with thanksgiving

1 Thessalonians 3:9 N-AFS
GRK: τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ
NAS: For what thanks can we render
KJV: For what thanks can we render
INT: what indeed thanksgiving are we able

1 Timothy 2:1 N-AFP
GRK: προσευχάς ἐντεύξεις εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων
NAS: petitions [and] thanksgivings, be made
KJV: intercessions, [and] giving of thanks, be made
INT: prayers intercessions thanksgivings for all

1 Timothy 4:3 N-GFS
GRK: μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς
KJV: with thanksgiving of them which believe
INT: reception with thanksgiving by the faithful

1 Timothy 4:4 N-GFS
GRK: ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον
NAS: if it is received with gratitude;
KJV: if it be received with thanksgiving:
INT: to be rejected with thanksgiving being received

Revelation 4:9 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ
NAS: and honor and thanks to Him who sits
KJV: honour and thanks to him that sat on
INT: honor and thanksgiving to him who sits

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ
NAS: and wisdom and thanksgiving and honor
KJV: wisdom, and thanksgiving, and honour,
INT: and thanksgiving and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page