2372. θυμός (thumos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2372. θυμός (thumos) — 18 Occurrences

Luke 4:28 N-GMS
GRK: ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ
NAS: were filled with rage as they heard
KJV: these things, were filled with wrath,
INT: were filled all with anger in the

Acts 19:28 N-GMS
GRK: γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες
NAS: [this] and were filled with rage, they [began] crying
KJV: full of wrath, and
INT: having become full of anger they cried out saying

Romans 2:8 N-NMS
GRK: ὀργὴ καὶ θυμός
NAS: wrath and indignation.
KJV: unrighteousness, indignation and
INT: wrath and anger

2 Corinthians 12:20 N-NMP
GRK: ἔρις ζῆλος θυμοί ἐριθείαι καταλαλιαί
NAS: jealousy, angry tempers, disputes,
KJV: envyings, wraths, strifes,
INT: quarrels jealousies anger contentions slander

Galatians 5:20 N-NMP
GRK: ἔρις ζῆλος θυμοί ἐριθείαι διχοστασίαι
NAS: jealousy, outbursts of anger, disputes,
KJV: emulations, wrath, strife,
INT: strife jealousy fits of rage contentions dissentions

Ephesians 4:31 N-NMS
GRK: πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ
NAS: bitterness and wrath and anger
KJV: bitterness, and wrath, and anger,
INT: bitterness and anger and wrath

Colossians 3:8 N-AMS
GRK: πάντα ὀργήν θυμόν κακίαν βλασφημίαν
NAS: aside: anger, wrath, malice, slander,
KJV: anger, wrath, malice,
INT: all [these] things anger rage malice slander

Hebrews 11:27 N-AMS
GRK: φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως
NAS: not fearing the wrath of the king;
KJV: not fearing the wrath of the king: for
INT: having feared the anger of the king

Revelation 12:12 N-AMS
GRK: ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν εἰδὼς
NAS: great wrath, knowing
KJV: great wrath, because he knoweth
INT: you having fury great knowing

Revelation 14:8 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας
NAS: of the wine of the passion of her immorality.
KJV: the wine of the wrath of her
INT: wine of the fury of the immorality

Revelation 14:10 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: of the wine of the wrath of God,
KJV: of the wine of the wrath of God, which
INT: wine of the fury of God

Revelation 14:19 N-GMS
GRK: ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: wine press of the wrath of God.
KJV: winepress of the wrath of God.
INT: wine-press of the wrath of God

Revelation 15:1 N-NMS
GRK: ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ
NAS: because in them the wrath of God
KJV: them is filled up the wrath of God.
INT: was completed the wrath of God

Revelation 15:7 N-GMS
GRK: γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: full of the wrath of God,
KJV: vials full of the wrath of God, who
INT: full of the wrath of God

Revelation 16:1 N-GMS
GRK: φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: the seven bowls of the wrath of God.
KJV: the vials of the wrath of God
INT: bowls of the fury of God

Revelation 16:19 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς
NAS: of the wine of His fierce wrath.
KJV: of the wine of the fierceness of his
INT: wine of the fury the wrath

Revelation 18:3 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας
NAS: of the wine of the passion of her immorality,
KJV: the wine of the wrath of her
INT: wine of the fury of the sexual immorality

Revelation 19:15 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς
NAS: press of the fierce wrath
KJV: the winepress of the fierceness and
INT: wine of the fury of the wrath

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page