θύρας
Englishman's Concordance
θύρας (thyras) — 8 Occurrences

Mark 16:3 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου
NAS: the stone for us from the entrance of the tomb?
KJV: from the door of the sepulchre?
INT: out of the door of the tomb

Luke 13:24 N-GFS
GRK: τῆς στενῆς θύρας ὅτι πολλοί
NAS: the narrow door; for many,
INT: the narrow door for many

John 10:1 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν
NAS: to you, he who does not enter by the door into the fold
KJV: not by the door into the sheepfold,
INT: by the door to the

John 10:2 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν
NAS: But he who enters by the door is a shepherd
KJV: by the door is
INT: by the door shepherd is

Acts 5:19 N-AFP
GRK: ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
NAS: opened the gates of the prison,
KJV: opened the prison doors, and brought
INT: having opened the doors of the jail

Acts 12:6 N-GFS
GRK: πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν
NAS: in front of the door were watching over
KJV: before the door kept
INT: before the door kept the

Acts 16:27 N-AFP
GRK: ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
NAS: the prison doors opened,
KJV: the prison doors open,
INT: opened the doors of the prison

2 Corinthians 2:12 N-GFS
GRK: χριστοῦ καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης
NAS: of Christ and when a door was opened
KJV: gospel, and a door was opened unto me
INT: of Christ also a door to me having been opened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page