θυσίας
Englishman's Concordance
θυσίας (thysias) — 9 Occurrences

Acts 7:42 N-AFP
GRK: σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι
NAS: VICTIMS AND SACRIFICES FORTY
KJV: and sacrifices [by the space of] forty
INT: Slain beasts and sacrifices did you offer to me

1 Corinthians 10:18 N-AFP
GRK: ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ
NAS: who eat the sacrifices sharers
KJV: which eat of the sacrifices partakers
INT: eating the sacrifices fellow-partakers with the

Hebrews 5:1 N-AFP
GRK: τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
NAS: both gifts and sacrifices for sins;
KJV: gifts and sacrifices for sins:
INT: both and sacrifices for sins

Hebrews 7:27 N-AFP
GRK: ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν ἔπειτα
NAS: to offer up sacrifices, first
KJV: to offer up sacrifice, first
INT: own sins sacrifices to offer up then

Hebrews 8:3 N-AFP
GRK: τε καὶ θυσίας καθίσταται ὅθεν
NAS: gifts and sacrifices; so
KJV: and sacrifices: wherefore
INT: both and sacrifices is appointed from where [it is]

Hebrews 9:26 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται
NAS: sin by the sacrifice of Himself.
KJV: sin by the sacrifice of himself.
INT: by the sacrifice of himself he has been revealed

Hebrews 10:8 N-AFP
GRK: λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς
NAS: above, SACRIFICES AND OFFERINGS
KJV: when he said, Sacrifice and offering
INT: saying Sacrifice and offering

Hebrews 10:11 N-AFP
GRK: πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε
NAS: the same sacrifices, which
KJV: the same sacrifices, which
INT: often offering sacrifices which never

1 Peter 2:5 N-AFP
GRK: ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ
NAS: up spiritual sacrifices acceptable
KJV: spiritual sacrifices, acceptable
INT: to offer spiritual sacrifices acceptable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page