θυσιαστηρίῳ
Englishman's Concordance
θυσιαστηρίῳ (thysiastēriō) — 5 Occurrences

Matthew 23:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν
NAS: swears by the altar, [that] is nothing,
KJV: by the altar, it is
INT: by the altar nothing it is

Matthew 23:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν
NAS: swears by the altar, swears
KJV: shall swear by the altar, sweareth by
INT: by the altar swears by

1 Corinthians 9:13 N-DNS
GRK: οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ
NAS: who attend regularly to the altar have their share
KJV: and they which wait at the altar are partakers
INT: those at the altar attending with the

1 Corinthians 9:13 N-DNS
GRK: παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται
NAS: have their share from the altar?
KJV: are partakers with the altar?
INT: attending with the altar partake

Hebrews 7:13 N-DNS
GRK: προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ
NAS: no one has officiated at the altar.
KJV: no man gave attendance at the altar.
INT: has attended to at the altar

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page