θυσίαις
Englishman's Concordance
θυσίαις (thysiais) — 3 Occurrences

Hebrews 9:23 N-DFP
GRK: ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας
NAS: with better sacrifices than
KJV: with better sacrifices than
INT: heavenly places with better sacrifices than these

Hebrews 10:1 N-DFP
GRK: ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν
NAS: by the same sacrifices which
KJV: with those sacrifices which
INT: with the same sacrifices which they offer

Hebrews 13:16 N-DFP
GRK: τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ
NAS: for with such sacrifices God
KJV: with such sacrifices God
INT: with such indeed sacrifices is well pleased

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page