θυσίαν
Englishman's Concordance
θυσίαν (thysian) — 11 Occurrences

Matthew 9:13 N-AFS
GRK: καὶ οὐ θυσίαν οὐ γὰρ
NAS: COMPASSION, AND NOT SACRIFICE,' for I did not come
KJV: and not sacrifice: for I am
INT: and not sacrifice not for

Matthew 12:7 N-AFS
GRK: καὶ οὐ θυσίαν οὐκ ἂν
NAS: COMPASSION, AND NOT A SACRIFICE,' you would not have condemned
KJV: and not sacrifice, ye would not
INT: and not sacrifice not anyhow

Luke 2:24 N-AFS
GRK: τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ
NAS: and to offer a sacrifice according
KJV: to offer a sacrifice according
INT: to offer a sacrifice according to that which

Acts 7:41 N-AFS
GRK: καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ
NAS: and brought a sacrifice to the idol,
KJV: offered sacrifice unto the idol,
INT: and offered sacrifice to the idol

Romans 12:1 N-AFS
GRK: σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν
NAS: and holy sacrifice, acceptable
KJV: a living sacrifice, holy,
INT: bodies of you a sacrifice living holy

Ephesians 5:2 N-AFS
GRK: προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ
NAS: up for us, an offering and a sacrifice to God
KJV: an offering and a sacrifice to God for
INT: an offering and a sacrifice to God

Philippians 4:18 N-AFS
GRK: ὀσμὴν εὐωδίας θυσίαν δεκτήν εὐάρεστον
NAS: an acceptable sacrifice, well-pleasing
KJV: of a sweet smell, a sacrifice acceptable,
INT: an odor of a sweet smell a sacrifice acceptable well-pleasing

Hebrews 10:5 N-AFS
GRK: κόσμον λέγει Θυσίαν καὶ προσφορὰν
NAS: He says, SACRIFICE AND OFFERING
KJV: he saith, Sacrifice and
INT: world he says Sacrifice and offering

Hebrews 10:12 N-AFS
GRK: ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ
NAS: one sacrifice for sins
KJV: one sacrifice for
INT: sins having offered sacrifice in

Hebrews 11:4 N-AFS
GRK: Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ
NAS: to God a better sacrifice than Cain,
KJV: a more excellent sacrifice than
INT: By faith a more excellent sacrifice Abel than

Hebrews 13:15 N-AFS
GRK: οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ
NAS: offer up a sacrifice of praise
KJV: let us offer the sacrifice of praise
INT: then we should offer [the] sacrifice of praise continually

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page