θυμοῦ
Englishman's Concordance
θυμοῦ (thymou) — 10 Occurrences

Luke 4:28 N-GMS
GRK: ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ
NAS: were filled with rage as they heard
KJV: these things, were filled with wrath,
INT: were filled all with anger in the

Acts 19:28 N-GMS
GRK: γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες
NAS: [this] and were filled with rage, they [began] crying
KJV: full of wrath, and
INT: having become full of anger they cried out saying

Revelation 14:8 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας
NAS: of the wine of the passion of her immorality.
KJV: the wine of the wrath of her
INT: wine of the fury of the immorality

Revelation 14:10 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: of the wine of the wrath of God,
KJV: of the wine of the wrath of God, which
INT: wine of the fury of God

Revelation 14:19 N-GMS
GRK: ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: wine press of the wrath of God.
KJV: winepress of the wrath of God.
INT: wine-press of the wrath of God

Revelation 15:7 N-GMS
GRK: γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: full of the wrath of God,
KJV: vials full of the wrath of God, who
INT: full of the wrath of God

Revelation 16:1 N-GMS
GRK: φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: the seven bowls of the wrath of God.
KJV: the vials of the wrath of God
INT: bowls of the fury of God

Revelation 16:19 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς
NAS: of the wine of His fierce wrath.
KJV: of the wine of the fierceness of his
INT: wine of the fury the wrath

Revelation 18:3 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας
NAS: of the wine of the passion of her immorality,
KJV: the wine of the wrath of her
INT: wine of the fury of the sexual immorality

Revelation 19:15 N-GMS
GRK: οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς
NAS: press of the fierce wrath
KJV: the winepress of the fierceness and
INT: wine of the fury of the wrath

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page