2381. Θωμᾶς (Thómas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2381. Θωμᾶς (Thómas) — 11 Occurrences

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: καὶ Βαρθολομαῖος Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος
NAS: and Bartholomew; Thomas and Matthew
KJV: and Bartholomew; Thomas, and Matthew
INT: and Bartholomew Thomas and Matthew

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον
NAS: and Matthew, and Thomas, and James
KJV: Matthew, and Thomas, and James
INT: Matthew and Thomas and James

Luke 6:15 N-AMS
GRK: Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον
NAS: and Matthew and Thomas; James
KJV: Matthew and Thomas, James the
INT: Matthew and Thomas and James

John 11:16 N-NMS
GRK: εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος
NAS: Therefore Thomas, who is called
KJV: Then said Thomas, which is called
INT: Said Therefore Thomas called

John 14:5 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ
NAS: Thomas said to Him, Lord,
KJV: Thomas saith unto him,
INT: Says to him Thomas Lord not

John 20:24 N-NMS
GRK: Θωμᾶς δὲ εἷς
NAS: But Thomas, one of the twelve,
KJV: But Thomas, one of
INT: Thomas however one

John 20:26 N-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν
NAS: inside, and Thomas with them. Jesus
KJV: within, and Thomas with them:
INT: of him and Thomas with them

John 20:27 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν
NAS: Then He said to Thomas, Reach here
KJV: Then saith he to Thomas, Reach hither
INT: he says to Thomas Bring the

John 20:28 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν
NAS: Thomas answered and said
KJV: And Thomas answered and
INT: answered Thomas and said

John 21:2 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος
NAS: Peter, and Thomas called
KJV: Peter, and Thomas called Didymus,
INT: Peter and Thomas called

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Φίλιππος καὶ Θωμᾶς Βαρθολομαῖος καὶ
NAS: Philip and Thomas, Bartholomew
KJV: Philip, and Thomas, Bartholomew, and
INT: Philip and Thomas Bartholomew and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page