2382. θώραξ (thórax)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2382. θώραξ (thórax) — 5 Occurrences

Ephesians 6:14 N-AMS
GRK: ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης
NAS: and HAVING PUT ON THE BREASTPLATE OF RIGHTEOUSNESS,
KJV: having on the breastplate of righteousness;
INT: having put on the breastplate of righteousness

1 Thessalonians 5:8 N-AMS
GRK: νήφωμεν ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ
NAS: having put on the breastplate of faith
KJV: putting on the breastplate of faith
INT: should be sober having put on [the] breastplate of faith and

Revelation 9:9 N-AMP
GRK: καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας
NAS: They had breastplates like
KJV: they had breastplates, as it were
INT: and they had breastplates as breastplates

Revelation 9:9 N-AMP
GRK: θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς καὶ
NAS: like breastplates of iron;
KJV: as it were breastplates of iron;
INT: breastplates as breastplates iron and

Revelation 9:17 N-AMP
GRK: αὐτῶν ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ
NAS: on them: [the riders] had breastplates [the color] of fire
KJV: them, having breastplates of fire, and
INT: them having breastplates fiery and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page