2413. ἱερός (hieros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2413. ἱερός (hieros) — 4 Occurrences

Mark 16:20 N-ANS
GRK: αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον
INT: them the sacred and imperishable

1 Corinthians 9:13 Adj-ANP
GRK: οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ
NAS: who perform sacred services eat
KJV: they which minister about holy things live
INT: those those sacred working the things

Colossians 4:13 N-DFS
GRK: τῶν ἐν Ἱερᾷ Πόλει
INT: them in Hiera polis

2 Timothy 3:15 Adj-ANP
GRK: βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας
NAS: you have known the sacred writings
KJV: thou hast known the holy scriptures,
INT: childhood the sacred writings you have known

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page