ἱερεῖς
Englishman's Concordance
ἱερεῖς (hiereis) — 11 Occurrences

Matthew 12:5 N-NMP
GRK: σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ
NAS: that on the Sabbath the priests in the temple
KJV: on the sabbath days the priests in
INT: Sabbath the priests in the

Mark 2:26 N-AMP
GRK: μὴ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἔδωκεν
NAS: except the priests, and he also
KJV: to eat but for the priests, and gave
INT: not for the priests and he gave

Luke 6:4 N-AMP
GRK: μόνους τοὺς ἱερεῖς
NAS: except the priests alone,
KJV: to eat but for the priests alone?
INT: only the priests

John 1:19 N-AMP
GRK: ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας
NAS: sent to him priests and Levites
KJV: the Jews sent priests and Levites
INT: from Jerusalem priests and Levites

Acts 4:1 N-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ
INT: upon them the priests and the

Hebrews 7:20 N-NMP
GRK: ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες
INT: [the] swearing of an oath are priests become

Hebrews 7:23 N-NMP
GRK: εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ
NAS: The [former] priests, on the one hand,
KJV: many priests, because they were not suffered
INT: are have become priests on account of

Hebrews 9:6 N-NMP
GRK: εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας
NAS: prepared, the priests are continually
KJV: thus ordained, the priests went always
INT: enter the priests the services

Revelation 1:6 N-AMP
GRK: ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ θεῷ
NAS: us [to be] a kingdom, priests to His God
KJV: kings and priests unto God and
INT: us a kingdom priests to the God

Revelation 5:10 N-AMP
GRK: βασιλείαν καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεύσουσιν
KJV: kings and priests: and we shall reign
INT: kings and priests and they shall reign

Revelation 20:6 N-NMP
GRK: ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ
NAS: power, but they will be priests of God
KJV: but they shall be priests of God and
INT: but they will be priests of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page