2631. κατάκριμα (katakrima)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2631. κατάκριμα (katakrima) — 3 Occurrences

Romans 5:16 N-ANS
GRK: ἑνὸς εἰς κατάκριμα τὸ δὲ
NAS: [transgression] resulting in condemnation, but on the other hand
KJV: one to condemnation, but the free gift
INT: one to condemnation and

Romans 5:18 N-ANS
GRK: ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα οὕτως καὶ
NAS: there resulted condemnation to all
KJV: men to condemnation; even so
INT: men to condemnation so also

Romans 8:1 N-NNS
GRK: ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν
NAS: no condemnation for those
KJV: no condemnation to them which are in
INT: therefore now condemnation to those in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page