2855. κολλυβιστής (kollubistes)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2855. κολλυβιστής (kollubistes) — 3 Occurrences

Matthew 21:12 N-GMP
GRK: τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ
NAS: the tables of the money changers and the seats
KJV: the tables of the moneychangers, and
INT: tables of the money changers he overturned and

Mark 11:15 N-GMP
GRK: τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς
NAS: the tables of the money changers and the seats
KJV: the tables of the moneychangers, and
INT: tables of the money changers and the

John 2:15 N-GMP
GRK: καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ
NAS: out the coins of the money changers and overturned
KJV: poured out the changers' money,
INT: and of the money-changers he poured out the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page