2865. κομίζω (komizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2865. κομίζω (komizó) — 10 Occurrences

Matthew 25:27 V-AIM-1S
GRK: ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ
NAS: and on my arrival I would have received my [money] back with interest.
KJV: I should have received mine own with
INT: having come I should have received anyhow

Luke 7:37 V-APA-NFS
GRK: τοῦ Φαρισαίου κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
NAS: house, she brought an alabaster vial
KJV: house, brought an alabaster box
INT: of the Pharisee having taken an alabaster flask of ointment

2 Corinthians 5:10 V-ASM-3S
GRK: χριστοῦ ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ
NAS: that each one may be recompensed for his deeds in the body,
KJV: every one may receive the things [done] in
INT: of Christ that might receive each the things [done]

Ephesians 6:8 V-FIM-3S
GRK: ἀγαθόν τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου
NAS: this he will receive back from the Lord,
KJV: the same shall he receive of
INT: good this he will receive from Lord

Colossians 3:25 V-FIM-3S
GRK: γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν
NAS: wrong will receive the consequences of the wrong
KJV: he that doeth wrong shall receive for the wrong
INT: indeed does wrong will receive [for] what he did wrong

Hebrews 10:36 V-ASM-2P
GRK: θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: of God, you may receive what was promised.
KJV: of God, ye might receive the promise.
INT: of God having done you might receive the promise

Hebrews 11:19 V-AIM-3S
GRK: ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο
NAS: he also received him back as a type.
KJV: from whence also he received him in
INT: in a simile he received

Hebrews 11:39 V-AIM-3P
GRK: πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: their faith, did not receive what was promised,
KJV: faith, received not
INT: faith not did receive the promise

1 Peter 1:9 V-PPM-NMP
GRK: κομιζόμενοι τὸ τέλος
NAS: obtaining as the outcome of your faith
KJV: Receiving the end of your
INT: receiving the outcome

1 Peter 5:4 V-FIM-2P
GRK: τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον
NAS: appears, you will receive the unfading
KJV: shall appear, ye shall receive a crown
INT: the chief shepherd you will receive the unfading

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page