2974. κωφός (kóphos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2974. κωφός (kóphos) — 14 Occurrences

Matthew 9:32 Adj-AMS
GRK: αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον
NAS: As they were going out, a mute, demon-possessed
KJV: to him a dumb man
INT: to him a man mute possessed by a demon

Matthew 9:33 Adj-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ κωφός καὶ ἐθαύμασαν
NAS: was cast out, the mute man spoke;
KJV: was cast out, the dumb spake:
INT: spoke the mute [man] And marveled

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν καὶ
NAS: are cleansed and [the] deaf hear,
KJV: and the deaf hear,
INT: are cleansed and deaf hear and

Matthew 12:22 Adj-AMS
GRK: τυφλὸς καὶ κωφός καὶ ἐθεράπευσεν
NAS: man [who was] blind and mute was brought
KJV: blind, and dumb: and he healed
INT: blind and mute and he healed

Matthew 12:22 Adj-AMS
GRK: ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ
NAS: him, so that the mute man spoke
KJV: the blind and dumb both spake
INT: so that the mute spoke and

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: κυλλούς τυφλούς κωφούς καὶ ἑτέρους
NAS: blind, mute, and many
KJV: lame, blind, dumb, maimed, and
INT: crippled blind mute and others

Matthew 15:31 Adj-AMP
GRK: θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας κυλλοὺς
NAS: as they saw the mute speaking,
KJV: when they saw the dumb to speak,
INT: marveled seeing mute speaking crippled

Mark 7:32 Adj-AMS
GRK: φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον
NAS: They brought to Him one who was deaf and spoke with difficulty,
KJV: unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech;
INT: they bring to him a deaf man and who spoke with difficulty

Mark 7:37 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν
NAS: even the deaf to hear
KJV: he maketh both the deaf to hear, and
INT: both the deaf he makes to hear

Mark 9:25 Adj-NNS
GRK: ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ
NAS: saying to it, You deaf and mute
KJV: [Thou] dumb and deaf spirit, I
INT: mute and deaf Spirit I

Luke 1:22 Adj-NMS
GRK: καὶ διέμενεν κωφός
NAS: to them, and remained mute.
KJV: and remained speechless.
INT: and remained mute

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ
NAS: are cleansed, and [the] deaf hear,
KJV: are cleansed, the deaf hear,
INT: are cleansed and deaf hear dead

Luke 11:14 Adj-NNS
GRK: αὐτὸ ἦν κωφόν ἐγένετο δὲ
NAS: out a demon, and it was mute; when the demon
KJV: it was dumb. And it came to pass,
INT: it was mute it came to pass moreover

Luke 11:14 Adj-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ κωφός Καὶ ἐθαύμασαν
NAS: had gone out, the mute man spoke;
KJV: was gone out, the dumb spake;
INT: spoke the mute [man] And marveled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page