2989. λάμπω (lampó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2989. λάμπω (lampó) — 7 Occurrences

Matthew 5:15 V-PIA-3S
GRK: λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς
NAS: but on the lampstand, and it gives light to all
KJV: and it giveth light unto all
INT: lampstand and it shines for all who

Matthew 5:16 V-AMA-3S
GRK: οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς
NAS: Let your light shine before men
KJV: light so shine before men,
INT: Thus let shine the light

Matthew 17:2 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον
NAS: them; and His face shone like
KJV: his face did shine as the sun,
INT: them and shone the face

Luke 17:24 V-PIA-3S
GRK: ὑπ' οὐρανὸν λάμπει οὕτως ἔσται
NAS: out of one part of the sky, shines to the other part of the sky,
KJV: heaven, shineth unto
INT: under sky shines thus will be

Acts 12:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ
NAS: and a light shone in the cell;
KJV: a light shined in
INT: and a light shone in the

2 Corinthians 4:6 V-FIA-3S
GRK: σκότους φῶς λάμψει ὃς ἔλαμψεν
NAS: Light shall shine out of darkness,
KJV: the light to shine out of
INT: darkness light to shine who shone

2 Corinthians 4:6 V-AIA-3S
GRK: λάμψει ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς
NAS: is the One who has shone in our hearts
KJV: darkness, hath shined in our
INT: to shine who shone in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page