3143. μαρτύρομαι (marturomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3143. μαρτύρομαι (marturomai) — 5 Occurrences

Acts 20:26 V-PIM/P-1S
GRK: διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν
NAS: Therefore, I testify to you this day
KJV: I take you to record this day,
INT: Therefore I testify to you in

Acts 26:22 V-PPM/P-NMS
GRK: ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε
NAS: to this day testifying both to small
INT: this I have stood bearing witness to small both

Galatians 5:3 V-PIM/P-1S
GRK: μαρτύρομαι δὲ πάλιν
NAS: And I testify again to every
KJV: For I testify again to every
INT: I testify moreover again

Ephesians 4:17 V-PIM/P-1S
GRK: λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ
NAS: I say, and affirm together
KJV: therefore, and testify in the Lord,
INT: I say and testify in [the] Lord

1 Thessalonians 2:12 V-PPM/P-NMP
GRK: παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι εἰς τὸ
INT: comforting and testifying for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page